Põhikiri

Mittetulundusühingu

AVATUD MAAKAARDI SELTS

põhikiri

1. Üldsätted

1.1. Mittetulundusühing nimetusega Avatud Maakaardi Selts (edaspidi: Selts) on vabatahtlikkuse alusel ühinenud isikute iseseisev kasumit mitte taotlev organisatsioon, mis tegutseb avalikes huvides ja pakub sihtrühmale, mille toetamine tuleneb tema põhikirjast, kaupa või teenust peamiselt tasuta või muul kasumit mittetaotleval viisil.

1.2. Selts on eraõiguslik juriidiline isik, mis oma tegevuses juhindub Eesti Vabariigi seadustest, asutamislepingu otsustest ja käesolevast põhikirjast ning mis omab oma pangaarvet ning sümboolikat.

1.3. Seltsi asukohaks on Kastani 16-3, 50410 Tartu, Eesti Vabariik.

1.4. Seltsi eesmärkideks on:

a) Üldiselt ja vabalt kasutatava geoinfo andmebaasi arendamine, info kvaliteedi tõstmine ja sellele parema ligipääsu loomine;

b) Avatud ja tasuta geoinfo kasutamisel põhineva innovatsiooni toetamine;

c) Keskkonnateadlikkuse tõstmine ning elukeskkonna väärtustamine;

d) Geoinfole võimalikult laia ligipääsu võimaldamine;

e) Geograafiaalase teadlikkuse tõstmine;

f) Geoinfol põhinevate avatud tehnoloogiate propageerimine;

g) Erinevate avalike geoinfol põhinevate lahenduste loomine;

h) Vabade andmete ja vaba tarkvara põhimõtete propageerimine ning vastavate projektide edendamine;

1.5. Oma eesmärkide saavutamiseks Selts:

a) Kogub, töötleb, haldab, täiendab ja levitab geoinfot erinevatel viisidel: välitööde kui sobivate litsentsitingimustega andmeallikatest andmete importimise teel ja muudel viisidel, olles kooskõlas autoriõigustega ja muude seadustega;

b) Loob ja haldab vajalikku tehnilist ja organisatoorset infrastruktuuri;

c) Algatab, viib läbi ja propageerib ühisprojekte teiste ühingute ja organisatsioonidega;

d) Algatab ja viib läbi koolitus- ning haridusprogramme;

e) Astub töökorralduse otstarbel teiste ühingute ning liitude liikmeks, millel on Seltsiga ühised eesmärgid;

f) Omab, rendib, kasutab või käsutab kinnis- ja vallasvara;

g) Sõlmib juriidiliste ja üksikisikutega vajalikke ostu-müügi, tööettevõtu-, laenu-, veo-, hoiu-, käendus-, rendi-, töö- ja muid põhitegevusega seonduvaid lepinguid;

h) Moodustab põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks esindusi ja fonde.

1.6. Selts teeb koostööd riigi-, haridus – ja kultuuriasutustega, ühiskondlike organisatsioonide ja liikumistega, teiste organisatsioonide ja klubidega, samuti muude Seltsi tegevusest huvitatud ettevõtete ja organisatsioonidega.

1.7. Ühing ei jaga oma vara või tulu ega anna materiaalset abi või rahaliselt hinnatavaid soodustusi oma asutajatele, liikmetele, juhtimis- või kontrollorgani liikmetele, temale annetusi teinud isikule või sellise isiku juhtimis- või kontrollorgani liikmele ega nimetatud isikutega seotud isikutele.

2. Liikmelisus

2.1. Seltsi liikmeskonna moodustavad Eesti Vabariigis tegutsevad juriidilised ja üksikisikud, kes tunnustavad Seltsi põhikirja.

2.2. Seltsi liikmeks vastuvõtmise otsustab ühingu juhatus taotleja kirjaliku avalduse alusel hiljemalt ühe kuu jooksul avalduse esitamisest.

2.3. Selts võib üldkoosoleku otsuse alusel astuda teiste organisatsioonide liikmeks. Sellise liitumise korral otsustab selle teise organisatsiooni liikmelisusega seotud küsimused üldkoosolek.

2.4. Seltsi liige võib ühingust kirjaliku avalduse põhjal igal ajal välja astuda.

2.5. Seltsi liikme võib ühingust välja arvata juhatuse otsusega, kui ei täida käesolevas põhikirjas sätestatud kohustusi või tekitab Seltsile olulist kahju. Liikme väljaarvamise otsus on langetatud, kui selle poolt on 2/3 juhatuse liikmetest.

2.6. Väljaarvatud liikmele tuleb tema väljaarvamise otsuse tegemisest ja selle põhjustest kirjalikult teatada.

2.7. Seltsi juhatuse poolt väljaarvatud liikmel on õigus nõuda väljaarvamise küsimuse otsustamist väljaarvamisele järgneval seltsi üldkoosolekul.

3. Liikmete õigused ja kohustused

3.1. Seltsi liikmetel on õigus:

a) osaleda hääleõigusega Seltsi üldkoosolekul;

b) olla valitud Seltsi juhtorganite liikmeks;

c) saada Seltsi juhatuselt ja muudelt organitelt teavet Seltsi tegevuse kohta.

3.2. Seltsi liikmed on kohustatud:

a) järgima seltsi tegevuses osalemisel põhikirja ja seltsi juhtorganite otsuseid;

b) tasuma määratud liikmemaksu;

c) teatama seltsi juhatusele seltsi liikmete arvestuse pidamiseks oma kehtivad kontaktandmed.

d) panustama aktiivselt MTÜ põhikirjalisse põhitegevusse

3.3. Liikmemaksule ja sisseastumismaksule täiendavaid varalisi kohustusi võib seltsi liikmele panna ainult üldkoosoleku otsusega.

4. Seltsi juhtimine

4.1. Seltsi kõrgeimaks organiks on seltsi üldkoosolek, millel iga seltsi liikmel on üks hääl.

4.2. Seltsi üldkoosoleku pädevuses on:

a) põhikirja muutmine;

b) eesmärgi muutmine;

c) juhatuse liikmete määramine;

d) juhatuse või muu organi liikmega tehingu tegemise või tema vastu nõude esitamise otsustamine ja selles tehingus või nõudes seltsi esindaja määramine;

e) muude küsimuste otsustamine, mida ei ole seaduse või põhikirjaga antud teiste organite pädevusse;

f) revidendi kinnitamine.

4.3. Seltsi igapäevast tegevust juhib ja Seltsi esindab juhatus, kuhu kuulub vähemalt kolm kuid mitte rohkem kui viis liiget.

4.4. Juhatuse pädevusse kuulub :

a) Seltsi igapäevategevuse korraldamine;

b) Seltsi liikmete üle arvestuse pidamine ja liikmemaksude kogumine;

c) Seltsi tegevuskava ja eelarve koostamine;

d) Majandusaasta aruande koostamise ja raamatupidamise korraldamine;

e) Seltsi vara kasutamine ja käsutamine vastavalt seaduse, käesoleva põhikirja ja üldkoosoleku otsustest tulenevatele nõuetele.

4.5. Üldkoosolek valib juhatuse liikmed Seltsi liikmete hulgast. Juhatuse liige osutub valituks, kui tema poolt hääletab üle poole üldkoosolekul osalevatest liikmetest.

4.6. Juhatus valitakse kaheks aastaks.

4.7. Juhatus esindab Seltsi kõigis õigustoimingutes.

4.8. Seltsi võib esindada kõigis õigustoimingutes iga juhatuse liige eraldi.

4.9. Juhatuse koosoleku kutsub kokku juhatuse esimees või vähemalt 1/3 juhatuse liikmeist. Juhatuse esimees valitakse lihthäälteenamusega juhatuse liikmete seast.

4.10. Juhatus võib otsuseid vastu võtta koosolekut kokku kutsumata, kui selle poolt hääletavad kirjalikku taasesitamist võimaldaval viisil kõik juhatuse liikmed.

4.11. Juhatus võtab tööle ja vabastab töölt Seltsi palgalised töötajad.

4.12. Seltsi üldkoosoleku kutsub kokku juhatus vähemalt üks kord aastas. Juhatus peab üldkoosoleku kokku kutsuma seaduses või käesoleva põhikirjaga ettenähtud juhtudel ja korras, samuti siis, kui Seltsi huvid seda nõuavad. Juhatus peab üldkoosoleku kokku kutsuma, kui seda nõuab kirjalikult ja põhjust ära näidates vähemalt 1/10 Seltsi liikmetest.

4.13. Üldkoosoleku kokkukutsumisest peab ette teatama vähemalt 14 päeva.

4.14. Üldkoosolek võib vastu võtta otsuseid, kui tema kokku kutsumisel on järgitud kõiki seadusest ja käesolevast põhikirjast tulenevaid nõudeid ning kui kohal on üle poolte Seltsi liikmetest. Kui kohal on eelpool märgitust vähem liikmeid, kutsub juhatus hiljemalt seitsme päeva jooksul kokku uue üldkoosoleku, mis on otsustusvõimeline, sõltumata kohaletulnud liikmete arvust.

4.15. Üldkoosoleku otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletab üle poole üldkoosolekus osalenud Seltsi liikmetest või nende esindajatest.

4.16. Isiku valimisel loetakse üldkoosolekul valituks kandidaat, kes sai teistest enam hääli. Häälte võrdsel jagunemisel on otsustavaks koosoleku juhataja hääl.

5. Seltsi varad ja majandustegevus

5.1. Seltsi varaks on temale kuuluvad materiaalsed väärtused, intellektuaalomand ja rahalised vahendid, mis moodustuvad:

a) Liikmemaksudest, mille suurus ja tasumise kord määratakse üldkoosoleku poolt;

b) Annetustest, kingitustest ja sponsorlusest;

c) Sihtotstarbelistest eraldistest;

d) Seltsi soetatud varast;

e) Füüsilise või teise juriidilise isiku poolt Seltsi kasuks võõrandatud varast;

f) Muust seaduslikust tulust ja varast.

5.2. Seltsi vara kasutatakse Seltsi töö korraldamiseks ja põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks vajalikel eesmärkidel.

5.3. Seltsi raamatupidamist teostatakse vastavuses Eesti Vabariigis kehtivale seadusandlusele.

6. Seltsi ühinemine, jagunemine ja tegevuse lõpetamine

6.1. Seltsi ühinemine, jagunemine ja tegevuse lõpetamine toimuvad mittetulundusühingute seaduses sätestatud korras.

6.2. Seltsi tegevuse lõpetamine otsustatakse üldkoosolekul, kui sellise otsuse poolt hääletab vähemalt 2/3 Seltsi üldkoosolekul osalevatest Seltsi liikmetest.

6.3. Seltsi tegevuse lõpetamisel antakse pärast võlausaldajate kõikide nõuete rahuldamist allesjäänud vara üle sarnas eesmärgiga ja tulumaksusoodustuse saajate nimekirja kantud mittetulundusühingule või sihtasutusele, avalik-õiguslikule juriidilisele isikule, sh riigile või kohalikule omavalitsusüksusele.

Mittetulundusühingu Avatud Maakaardi Selts põhikiri kinnitatud asutamislepinguga,


10. August 2009 a.


Digiallkirjastatud asutajate poolt

Muudatused üldkoosoleku otsusega 17.04.2010