Seltsist

MTÜ Avatud Maakaardi Selts on organisatsioon, mille tegevuse eesmärgiks on vaba geoinfo kogumine, korrastamine, talletamine ning levitamine. Avatud Maakaardi Selts teeb seda nii oma liikmete kui teiste asjast huvitatud isikute ja organisatsioonide ühise välitöö kui avalikest andmeallikaist pärit andmete koondamise kaudu. Kõik projekti raames kogutud andmed talletatakse globaalse projekti Openstreetmap raames ning on kõikidele soovijatele kättesaadavad vaba kasutust võimaldava litsentsi alusel.

Ülesehituselt on Openstreetmapi projekt sarnane Wikipedia tegevusega - andmed kogutakse vabatahtlike poolt, välitööde tulemusena või avalikest ja ühilduva litsentsiga allikaist. Andmete lisamiseks, parandamiseks ja täiendamiseks on võimalus kõigil soovijail. Avatud Maakaardi Selts on Openstreetmap Foundationi assotsieerunud liige.

Avatud Maakaardi Selts usub, et kaardiandmete kogumine süvendab inimeste sidet kodukoha, selle kultuuri, ajaloo, geograafia ja loodusega ning loob uusi võimalusi ühistegevuseks. Nende võimaluste realiseerimiseks teeme koostööd kohalike omavalitsuste, kartograafiafirmade, energeetika- ja sideettevõtete, keskkonnakaitse- ja kultuuriorganisatsioonide ja muude andmeid haldavate organisatsioonidega, samuti riigiasutuste ja ministeeriumidega.

Loe veel: